Allmänna villkor

Allmänna villkor

ABC Rix AB nedan kallat RixData.

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan RixData och kund för användning av RixDatas produkter och tjänster. RixData tillhandahåller generell information om systemen via sin hemsida www.rixdata.se

RixData, Lövsjövägen 10, 653 46 Karlstad
Telefon 054-56 66 61 Epost web@rixdata.se
Org.nr 556664-6740

 

Behandling av personuppgifter – Privat Policy
RixData behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, Dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi på RixData värnar om din integritet och vi behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra register och behandlas manuellt och automatiskt.

Uppgifterna behandlas på någon av följande rättsliga grunder

 • Fullgörande av avtal (Artikel 6.1 b) – Använder våra system, avtalskund
 • Rättslig förpliktelse (Artikel 6.1 c)  – T.ex. bokföringens krav
 • Samtycke (Artikel 6.1 a) – NyhetsMail
 • Intresseavvägning (Artikel 6.1 f)

i syfte att kunna förse dig med den information och de tjänster du har efterfrågat. Vi kan även komma att behandla uppgifterna för uppföljning av försäljning, support, produktutveckling och marknadsföring.

RixData kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan.

 

Vilka uppgifter samlar vi in

 • Namn.
 • Företagsnamn.
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Organisationsnummer.
 • Löpande anteckningar för support och anpassningar.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna
Dina personuppgifter sparas i våra register och rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 16 & 17) möjlighet att få uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Detta sker så snart som möjligt, dock senast 30 dagar från mottagande av begäran. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som gör att uppgifter behöver sparas längre trots begäran om radering eller avslutad affärsrelation (t.ex bokföringslagens krav på underlag m.fl).

 

Begäran om registerutdrag, rättelse, radering
Du har enligt dataskyddsförordningen (Artikel 15) rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har rätt till dataportabilitet (Artikel 20).

Du har också rätt att begära rättelse (Artikel 16) eller få de personuppgifter som vi behandlar om dig raderade (Artikel 15-17).


Brev skickas till:
RixData
Lövsjövägen 10
653 46 Karlstad

Om du anser att RixData behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du vända dig till oss för att få hjälp. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (Artikel 77) som är behörig tillsynsmyndighet.

www.datainspektionen.se

 

Övrigt
RixData kan komma att uppdatera och ändra ovan policy. Om så sker kommer du att få information om detta.

 

Licensvillkor
Vid köp av RixDatas system ingår en användarlicens i programpriset. Om två eller flera personer använder eller servas av samma fristående dator eller i nätverk tecknas särskild användarlicens för dessa.

2.1. Programmet är avsedd att användas endast på den datorutrustning/server som licenstagaren anger.

2.2. Programlicensen får överlåtas efter medgivande från RixData.

2.3. Mångfaldigande (kopiering) av RixDatas programvara eller dokumentation, utöver vad som är nödvändigt för användande på den utrustning som avses i denna nyttjanderätt är ej tillåten.

2.4. Frågor som avser handhavandet av programmet skall i första hand riktas till RixData-support.

2.5. RixData tar inget ansvar för datorer, skrivare, nätverk, bildskärmar, annan hårdvara eller andra program/mjukvara som körs tillsammans med RixDatas program.

2.6. Programmet är skyddat av upphovsmannarätt. Den fullständiga upphovsrätten tillhör RixData.

2.7. Det är tillåtet att flytta programmet från en dator till en annan, men det får inte finnas någon som helst möjlighet att köra programmet på två datorer samtidigt utan att teckna extra användarlicens för varje dator där programmet används.

2.8.  Om Du köpt en version av programmet, för användning i fleranvändarmiljö eller nätverk, får programmet endast användas av angivet max-antal samtidiga användare.

2.9. Överträdelse av ovanstående bestämmelser kommer att medföra ersättningskrav från RixData.

2.10. Om villkoren inte kan accepteras skall programmet avinstalleras och returneras inom 7 dagar och köpet återgår.

 

Installation – Komma-igång
RixData hjälper nya kunder med installation av systemet. Detta sker vanligtvis via fjärrstyrning (kräver att internetuppkoppling finns) eller via telefon. Kunden har möjlighet  till ”Komma igång-hjälp” via telefon eller via fjärrstyrning.

 

Avtal – Avtalsperiod – Uppsägning
Avtal upprättas för valfri period (normalt 12 månader).

Avtalet innefattar support på programmet med fri tillgång till alla supporttjänster.
Uppdateringar av programmet med nyheter, ändringar och anpassningar som initieras av myndigheter, regioner/landsting, socialstyrelsen, skatteverket m.fl.
*
Uppdateringar med nyheter, ändringar och anpassningar som gjorts till andra användare av samma programversion.
Egna ändringar och tillägg i din programversion. *
Information om nyheter, uppdateringar etc. via vårt NyhetsMail.
Rabatt på våra utbildningar i Sverige och utomlands.
Rabatt på andra/nya program till andra/nya datorer och operativsystem.
* = RixData avgör om det är rimligt och möjligt.

Avtal anses ha träffats i och med att kund beställt avtal, och/eller betalt fakturan från RixData. Avtalet löper tillsvidare med bindningstid (avtalsperiod), vilket normalt är 12 månader om ej annan överenskommelse har gjorts i samband med kunds beställning.

Avtalet faktureras för hela avtalsperioden på samma faktura i förskott om inte annat har avtalats vid beställning.

Uppsägning skall ske 3 månader före avtalsperiodens utgång.
Uppsägning skall göras skriftligt via brev eller via epost.
Om kund ej inkommer med uppsägning 3 månader innan avtalsperiodens slut så förnyas avtalet automatiskt med samma avtalsperiod som föregående period.

Att ej betala faktura är aldrig accepterat som en uppsägning.

 

Support och utbildning
RixData erbjuder support och utbildning på sina produkter och tjänster.
Supporten är kostnadsfri för användare med giltiga avtal. Avtalskunder erhåller också rabatt på utbildning. Support/assistans till användare utan giltiga avtal debiteras löpande per timme enligt aktuell prislista. Begär separat offert.

Support omfattar inte hårdvara eller annan mjukvara som används tillsammans med RixDatas system.

 

NyhetsMail
NyhetsMailet är vår huvudsakliga informationskanal till våra användare och andra som visat intresse för våra produkter och tjänster.

De uppgifter vi behandlar är namn och e-postadress.

RixData behandlar uppgifterna i syfte att kunna skicka information till din e-postadress via vårt NyhetsMail. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget eller av samarbetspartner. Alla våra utskick innehåller en länk för att avsluta din prenumeration. Du kan också vända dig direkt till oss om du önskar hjälp. Om du avslutat din prenumeration raderas de uppgifter du lämnat för NyhetsMail.

 

Uppdateringar – Inloggning på hemsidan.
När en ny version/uppdatering av programmet släpps presenteras denna på vår hemsida. Uppdateringen får endast göras av kunder med giltiga avtal. Om uppdatering görs av någon utan giltigt avtal förbehåller sig RixData rätten att fakturera den avgift som vid var tid är gällande.  Som avtalskund har du möjlighet att ladda ner alla nya versioner utan begränsning. Supportsidorna på hemsidan med Uppdatering, Frågor & svar, Supportforum, Videoinstruktioner är skyddade av inloggning. Inloggningsuppgifter tilldelas av RixData vid tecknande av avtal och skickas till kund via mejl. Inloggning till supportsidorna får inte ske utan giltigt avtal och inloggningsuppgifterna kommer att raderas då avtal har upphört.

 

Gratis demoversion
RixData tillhandahåller möjligheten att under en tidsbestämd period (normalt 30 dagar) prova en gratis demoversion för att utvärdera systemet. Under tidsperioden får intressenten också ställa sina frågor samt få en demovisning via fjärrstyrning (cirka 30-60 minuter) utan kostnad.

 

Begränsning och ansvar
Det åligger kunden ansvaret att bedöma om RixDatas produkter och tjänster är lämpliga och förenliga med aktuellt verksamhetsområde.

RixDatas ansvar för tillhandahållen programvara är begränsat till vad som är stadgat ovan. I övrigt kan RixData inte göras ansvarigt för fel eller brist i programvaran. RixData  ansvarar inte heller för skador eller förluster (varken direkta eller indirekta) hänförliga till användandet av programvaran eller till det förhållandet att programvaran inte kunnat användas. RixData avsäger sig även allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, skada eller kostnad som uppstår som ett resultat av användandet.

 

Cookies
Hemsidan (www.rixdata.se) använder cookies för att kunna anpassa den information du får att vara så relevant som möjligt. Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares inställningar. Du kan rensa cookies genom att klicka på knappen nedan. Vi kan då dock inte garantera att sidan fungerar som tänkt. För att se aktuella cookies klicka här.

 

Tvist
Tvister som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i domstol med Värmlands tingsrätt som första instans.

 

Övrigt
RixData kan komma att uppdatera och ändra i våra allmänna villkor. Om så sker kommer villkoren att presenteras på denna sida.

 

WinEazy Guld demoversion - RixData

WinEazy Guld | Journalprogram för dig - RixData

 • Enkelt och användarvänligt
 • Underlättar din administration
 • Kvalitetssäkrar din verksamhet
 • Sparar tid och pengar
 • Anpassas till just dig
 • Kostnadsfri komma-igång-hjälp
 • Godkänt för filöverföring till samtliga landsting i Sverige

 

RixData | Telefon 054-56 66 61

rixdata15

Följ oss i sociala medier

RixDataFacebook  RixDataTwitter   RixDataInstagram  RixDataLinkedIn

hbar

Skicka oss ett meddelande

Ditt namn *

Din epost *

Ditt meddelande

Jag godkänner behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Folder

Folder-RixData